Деражненська громада
Рівненський район, Рівненська область

Зміни до Регламенту роботи Деражненської сільської ради

 

                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 рішенням сесії Деражненської сільської                           

                                                                                 ради №  51  від 02.03.2017 року

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 

Деражненської сільської ради

восьмого скликання

 

(зі змінами від 30.06.2021 №269)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО   

                                                                                 рішенням сесії Деражненської сільської                           

                                                                                 ради №  51  від 02.03.2017 року

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Деражненської сільської ради

 

Регламент роботи Деражненської сільської ради розроблено відповідно до вимог п.13 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування", який є документом, що регламентує порядок скликання, підготовки, проведення і розгляду сільською радою та її органами питань діяльності ради.

 

                                  РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Сільська рада

1. Деражненська сільська рада (далі – рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами України, цим регламентом та іншими рішеннями ради.

Стаття 2. Предмет регламенту

Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ра­ди, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та зако­нами України.

Стаття 3. Мова роботи ради

1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

2. У разі, коли промовець (громадянин іншої держави) не володіє мовою, на якій ведеться пленарне засідання сільської  ради, він має право виступати іншою мовою. При цьому переклад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою організовується виступаючим, а у разі, коли виступаючий запрошений на засідання радою - апаратом ради.

Стаття 4. Гласність в роботі ради

1. Засідання ради, постійних, тимчасових та інших комісій є відкритими і гласними.

2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, і стосуються:

а) інформації, щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

б) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому порядку і належить сільській раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;

в) інформації, що становить державну таємницю.

3. Якщо, прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому регламентом порядку.

4.  На закритому засіданні  мають право  бути присутні особи,присутність  яких за визначенням ради необхідна для розгляду  відповідного питання.

5. Гласність роботи ради забезпечується доведенням до відома громадськості інформації про діяльність ради.

Стаття 5. Запрошені на засідання ради

1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості та службові особи.

2. В пленарних засіданнях ради можуть брати участь народні депутати України, депутати обласної та районної  рад.

3. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.

4. Комісія ради може запросити службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету діяльності. На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території села підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

5. Головуючий на засіданні доводить до відома депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

6. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх, після попередження головуючого, а у разі грубого порушення - негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів

1. Державний прапор України встановлюється на Будинку ради.

2. На час пленарних засідань ради Державний прапор, Державний герб встановлюються в залі, де проходить засідання.

 

           РОЗДІЛ II.  ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ

 

        Підрозділ 1. Депутати

 

Стаття 7. Діяльність депутатів

1. Діяльність депутата під час сесії включає:

а) участь у засіданнях ради;

б) участь у засіданнях постійних та інших комісій ради, їх підкомісій та робочих чи підготовчих груп;

в) виконання доручень ради та її органів;

г) робота з виборцями;

2. Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2 - 4 частини 1 цієї статті, здійснюється у період між пленарними засіданнями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради. 

3. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

 

Стаття 8. Права депутата в раді

1. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він входить.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2. Депутат в порядку, визначеному регламентом, має право:

а) обирати і бути обраним до органів ради;

б) пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

в) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

г) вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;

д) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою;

є) брати участь у дебатах, звертатися із запитами та зверненнями, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, з процедурних питань - головуючому на засіданні;

ж) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради;

з) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

і) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

ї) знайомитися з будь-якими документами ради, брати копії будь-яких рішень ради, за винятком тих, які прийняті на закритих пленарних засіданнях ради;

й) офіційно представляти виборців у сільській  раді та її органах;

к) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

л) ознайомлюватися з текстами виступів та протоколами засідань ради та її органів до їх опублікування;

15) об’єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи/фракції, які діють відповідно до регламенту ради.

3. Депутат з обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозиції та зауваження для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь.

4. Депутат забезпечується інформацією про суспільно-політичні події, які проводяться у межах територіальної громади.

 

Стаття 9. Депутатські групи і фракції

1. Депутати сільської ради можуть добровільно об»єднуватися  в депутатські групи та депутатські фракції за кількістю не менше п’яти депутатів.

    Жодний з депутатів не може входити  до складу  більш як однієї зареєстрованої депутатської групи чи депутатської фракції. Сільський голова і секретар ради до складу депутатських груп і фракцій не входять.

 

2.Порядок роботи депутатської групи  визначається самою  депутатською групою.

 

3.Депутатські  групи та фракції реєструються  сільським головою, про що він ви дає розпорядження. Про створення депутатської  групи сільський голова доводить до  відома депутатів, інформує про її кількісний склад.

     При скороченні  складу депутатської групи  нижче встановленої кількості/п.1./ ,вона оголошується сільським головою розпущеною

     Для реєстрації  депутатської групи  на ім»я сільського голови  подається персонально підписане депутатами письмове повідомлення  про її створення з вказівкою  на її назву,мету чи завдання,персональний  склад та  партійну належність  членів групи  і також на  уповноваженого представника,який має право представляти депутатську групу.

 

4. Депутатська група не має права виступати від імені  сільської ради.

 

5.Сільський голова  надає допомогу  депутатським групам  у здійсненні  ними функцій у раді

 

         Підрозділ 2. Посадові особи ради

 

Стаття 10. Сільський голова

1. Сільський  голова є головною посадовою особою територіальної громади.

2. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і, закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до законодавства України особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

3. Повноваження сільського голови визначаються чинним законодавством і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

4. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

5.  Щорічно сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради та територіальною громадою села  про свою роботу.

6. Рада більшістю голосів може зажадати позачергового звіту сільського голови, якщо за це проголосувало понад половини від складу ради і від попереднього звіту пройшло не менше, як три місяці.

7. Сільський голова має право протягом п’яти днів з дня прийняття рішення зупинити набрання чинності рішення і внести на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень.

8. Сільський голова щотижнево проводить апаратні наради з працівниками сільської ради.

Стаття 11. Секретар ради

1. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

2. Секретар ради:

1) у випадках, передбачених чинним законодавством та регламентом:

а) скликає сесії ради;

б) веде засідання ради;

в) підписує протоколи сесії та її рішення;

2) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

5) за дорученням сільського голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень; 

7) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

9) вирішує за дорученням сільського голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів;

10) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього регламенту.

3. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради і вносить відповідні пропозиції на розгляд сільського голови згідно з положеннями цього регламенту.

 

      Підрозділ 3. Постійні комісії ради

 

Стаття 12. Постійні комісії

1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконавчих органів ради у сфері компетенції комісії.

2. Кількість членів комісії не може бути більшою 1/3 складу ради та меншою чотирьох депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим регламентом та положенням про постійні комісії ради.

Стаття 13. Утворення постійних комісій

1. Постійні комісії ради обираються з числа її депутатів на першій сесії ради нового скликання на термін її повноважень.

2. Рада приймає рішення про перелік постійних комісій та обирає їх персональний склад.

3. У разі необхідності може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад, за умови дотримання норм цього регламенту.

4. Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів, інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

5. Голови комісій обираються радою шляхом відкритого голосування за пропозицією сільського голови. Сільський голова може пропонувати на обрання головою комісії одну й ту ж особу не більше двох разів. У разі відхилення пропозицій сільського голови щодо кандидатури, на посаду голови постійної комісії може пропонуватись інша особа за узгодженням між депутатськими фракціями.

6. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані сільський голова, секретар ради.

 

Стаття 14. Загальні повноваження постійних комісій ради

Відповідно до компетенції, визначеної положенням про постійні комісії ради, постійні комісії:

1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації по проектам нормативних та інших актів сільської ради, незалежно від суб'єкту їх внесення;

2) здійснюють загальний контроль за виконанням сільського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається щоквартально на засіданнях комісії;

3) здійснюють контроль над комунальними підприємствами, установ та організацій;

4) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяльність та приймають рекомендації  щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;

5) аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій та готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в селі;

6) готують пропозиції раді щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян;

Стаття 15. Засідання постійної комісії

1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії за потребою, відповідно до плану роботи комісії або у зв'язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього положення.

2. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням сільського голови або ініціативою не менше як 1/3 членів комісії.

3. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь більше  половини депутатів від складу комісії.

4. Головує на засідання комісії її голова, а у разі його відсутності - заступник голови чи секретар комісії.

5. У разі відмови від головування на засіданні комісії, осіб, визначених ч.4 цієї статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

6. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

Стаття 16. Протокол засідання комісії

1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії.

2. В протоколі вказується:

а) дата та місце проведення засідання комісії;

б) список членів комісії, присутніх на засіданні;

в) список запрошених на засідання комісії;

г) перелік питань, що розглядались;

д) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

е) результати голосувань по кожному з рішень;

3. У вигляді додатків до протоколу додаються: ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями.

4. Протокол не пізніше двох робочих днів після проведення засідання оформляється у двох примірниках та підписується головою і секретарем комісії .

5. Один примірник належним чином оформленого та підписаного протоколу зберігається у справах ради, другий - у справах комісії.

Стаття 17. Спільне засідання комісій

1. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської  ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

2. Головує на такому засіданні голова комісії, який визначений головним у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках головуючий визначається за взаємним погодженням.

3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому регламенті для засідання комісії.

4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із комісій.

5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій, або особами, що їх замінюють.

6. У випадку, коли результати голосування по окремому чи усім рішенням по різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій в порядку, встановленому цим положенням.

7. Відповідальним за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

 

 

 

 

 

       Підрозділ 4. Тимчасові контрольні комісії ради

 

Стаття 18. Тимчасова контрольна комісія ради

1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою голови або не менш як третиною депутатів від складу ради, якщо інше не встановлено цим регламентом.

3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.

Стаття 19. Створення тимчасової контрольної комісії ради

1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.

2. Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії повинно визначати:

а) назву комісії;

б) завдання комісії;

в) кількісний склад комісії;

г) обраного радою голову (співголів) комісії:

д) персональний склад членів комісії;

е) додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані радою цій комісії;

є) обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання;

ж) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.

3. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов'язаних з ним осіб в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов'язані з ним особи, мають безпосереднє відношення.

4. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам ч.3 цієї статті. У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції і групи рад.

5. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.

6. На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової контрольної комісії, він звільняється секретарем ради від обов'язку бути присутнім на засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є, і його відсутність з цієї причини не впливає на кворум у постійній комісії.

7. В разі необхідності на час роботи в тимчасовій контрольній комісії депутат може тимчасово звільнятись від виконання своїх обов'язків за основним місцем праці з відповідною компенсацією, передбаченою законодавством за участь у роботі ради та її органах.

 

 

 

Стаття 20. Термін діяльності тимчасової контрольної комісії

1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень, інші матеріали, які поширюються серед депутатів.

2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні, рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

3. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

 

                                                    РОЗДІЛ III. СЕСІЇ РАДИ

 

       Підрозділ 1. Скликання, відкриття і закриття сесії

 

Стаття 21. Сесія ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесія - форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, що відбуваються тільки під час сесії.

Стаття 22. Скликання та порядок проведення першої сесії

Перша сесію новообраної ради скликається сільською територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після рєєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради шляхом публічного оголошення в засобах масової інформації, іншими способами, що забезпечують публічність оголошення.

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова сільської територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів і сільського голови, визнання їх повноважень. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови головує на пленарних засіданнях першої сесії новообраний голова. 

Стаття 23. Скликання наступних сесій ради

1. Сесії, наступні після першої, скликаються сільським головою відповідно до плану роботи сільської ради, затвердженого радою, з його ініціативи, а також у двотижневий термін, за пропозицією більшості членів виконавчого комітету ради або не менш як третини депутатів від загального складу ради. У цьому випадку сесію відкриває та веде сільський голова.

2. При порушені зазначених термінів скликання сесії або за дорученням сільського голови сесію скликає, відкриває та веде секретар ради.

3. При відмові чи неможливості скликання сесії сільським головою та секретарем ради сесія скликається:

а) з ініціативи виконавчого комітету - постійною комісією ради;

б) з ініціативи третини депутатів від загального складу ради - цими депутатами.

4. У випадку, передбаченому пункту а ч. 3, подання за підписами не менше половини членів виконкому ради з поясненням причин скликання сесії ради, проектами порядку денного сесії ради та проектами необхідних рішень реєструється в секретаріаті ради та невідкладно подається голові комісії ради з питань регламенту, який зобов'язаний протягом не пізніше трьох днів від дати отримання подання, скликати засідання комісії, на якому розглянути дане подання та здійснити всі необхідні кроки щодо скликання сесії не пізніше, як за два тижні від дати подання. Головує на сесійному засіданні у цьому випадку голова комісії чи інший депутат, визначений комісією.

5. У випадку, передбаченому пункту б. ч.3, подання за підписами не менше третини депутатів від складу ради з поясненням причин скликання сесії ради, визначеною датою скликання сесії, проектами порядку денного сесії ради та проектами необхідних рішень реєструється в секретаріаті ради. Секретаріат зобов'язаний протягом не пізніше трьох днів від моменту отримання подання повідомити усіх депутатів ради про скликання сесії за ініціативою групи депутатів. У цьому випадку сесію відкриває за дорученням групи депутатів, якими була скликана сесія, депутат, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням ради один із депутатів ради.

6. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за 10 днів до сесії, у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії.

7. Інформація про місце і час проведення та про планований порядок денний засідань ради доводиться секретарем ради до відома кожного депутата, а також оприлюднюється через засоби масової інформації або іншим публічним способом не пізніше як за 10 днів до сесії.

 

       Підрозділ 2. Робочі органи сесії ради

 

Стаття 24. Лічильна комісія

1. Лічильною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів при голосуваннях.

2. Лічильна комісія формується, як правило, з трьох депутатів за алфавітним списком.

3. Лічильна комісія обирається радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської групи/фракції та не може бути включено більше одного представника депутатської фракції/групи. Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.

4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.

5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

6. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

7. Протоколи лічильної комісії по результатам голосування затверджується радою.

 

      Підрозділ 3. Порядок денний сесії

 

Стаття 25. Формування проекту порядку денного сесії ради

1. Проект порядку денного сесії ради, не пізніше як за два тижні до дати початку сесії ради, формує сільський голова на основі:

а) затвердженого радою перспективного плану роботи ради;

б) пропозицій секретаря ради;

в) пропозицій депутатів ради, депутатських груп чи фракцій;

г) пропозицій постійних комісій ради;

д) пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи;

е) пропозицій виконавчого комітету.

2. Не рідше одного разу в квартал до порядку денного вноситься питання про заслуховування інформації:

а) про виконання сільського бюджету;

в) про виконання програми соціально – економічного розвитку села.

3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами регламенту.

4. Пропозиції з порядку денного можуть офіційно вноситься сільським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатами ради не пізніше, ніж за п’ять днів до сесії.

Стаття 26. Затвердження порядку денного

1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради, для чого головуючий оголошує розгляд питання "про порядок денний сесії ради" у такій послідовності:

а) внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду;

б) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань;

в) голосування проекту порядку денного за основу – більшістю голосів від загального складу ради;

г) вилучення окремих питань з розгляду - більшістю голосів від загального складу ради;

д) включення додаткових питань до розгляду - більшістю голосів від загального складу ради;

е) затвердження порядку денного в цілому - більшістю голосів від загального складу ради;

Стаття 27. Розгляд питань порядку денного

1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.

2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради.

3. Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою більшістю голосів від загального складу ради.

4. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись:

а) сільським головою;

б) секретарем ради;

в) постійною комісією;

г) депутатською фракцією/групою;

д) за поданням депутатів.

5. Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого на поточній сесії, внесення доповнень та поправкою до нього, а також до регламенту, необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.

 

     Підрозділ 4. Підготовка питань на розгляд сесії

 

Стаття 28. Підготовка матеріалів на пленарне засідання

1. За підготовку матеріалів на пленарне засідання ради несуть відповідальність секретар ради.

2. Підготовка питань на пленарне засідання ради (довідки, інформації, висновки, проекти рішень тощо) здійснюється службовцями апрату управління сільської ради, керівниками установ,  а також постійними комісіями, депутатськими фракціями і групами ради.

Стаття 29. Попередній розгляд проекту рішення

1. Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради для прийняття не процедурного рішення, передує попередній

розгляд цього проекту у постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.

2. При прийнятті невідкладних рішень на вимогу сільського голови за погодженням не менше двох третин зареєстрованих на засіданні депутатів, засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого головою питання може бути проведене під час пленарного засідання.

3. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради.

Стаття 30. Вимога до проекту рішення ради

1. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій та електронній формі (на дискеті у текстовому форматі).

2. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

а) характеристика стану речей у ділянці, яку унормовує рішення;

б) потреба і мета прийняття рішення;

в) прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;

г) прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету.

3. До проекту рішення окремо додається інформація про службову адресу та контактні телефони розробників проекту рішення та осіб, відповідальних за його супроводження, список запрошених, перелік організацій та осіб, яким необхідно направити рішення.

4. На проектах рішень ради та на додатках до цих рішень, які підготовлені постійними комісіями, групами, фракціями, а також депутатами, повинні бути підписи керівників постійних комісій, груп, фракцій або депутатів, які готували відповідний проект рішення.

5.Текст проекту ухвали повинен складатися з таких частин:

а) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

б) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

в) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

7. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

 

       Підрозділ 5. Пленарні засідання

 

Стаття 31. Розклад пленарних засідань сесії ради

1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у визначений в рішенні про проведення сесії час. 

2. Після кожних півтора годин роботи оголошується перерва на 20 хвилин.

3. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.

4. На початку засідання відводиться до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів, депутатських звернень і депутатських запитань.

5. Наприкінці пленарного засідання відводиться до 30 хвилин для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь означених), які можуть бути не пов'язані з питаннями

порядку денного сесії ("різне"). Рішення з обговорюваних питань у цей час радою не приймаються, а головуючий дає виконавцям відповідні доручення.

Стаття 32. Встановлення правоспроможності / кворуму засідання

1. Пленарне засідання є правоспроможним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради.

2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів, головуючий, за погодженням більшістю від присутніх депутатів, може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.

Стаття 33. Депутатський запит

1. Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради і підтримана радою вимога депутата до сільського голови, секретаря ради,  а також до керівників розташованих на території ради підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

2. Депутатський запит може бути внесений депутатом сільської  ради чи групою депутатів попередньо чи на пленарному засіданні ради у письмовій формі або усній формі і включається до порядку денного сесії.

3. Депутатський запит обговорюється, при необхідності, на пленарному засіданні ради.

4. Рада може зобов’язати відповідний орган надати в установлений нею термін, звіт про виконання рішення по запиту депутата.

5. Орган або посадова особа, до яких звернено депутатський запит, зобов’язані в установлений радою термін надати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді та депутату сільської ради. Якщо запит по об’єктивним причинам не може бути розглянуто в установлений строк, то орган або виконавча особа зобов’язані повідомити у письмовій формі раду або депутата, який подав запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня отримання запиту. Відповідь на запит при необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

Стаття 34. Депутатське запитання

1. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

2. Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів, можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради, або подані письмово через секретаря ради.

3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або дана депутатові особисто.

4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

 

 

 

      Підрозділ 6. Ведення пленарних засідань

 

Стаття 35. Головуючий на пленарному засіданні ради

1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради сільський голова.

2. За відсутності сільського голови, або у випадках передбачених цим регламентом, обов'язки головуючого виконує секретар ради - за посадою, голова постійної комісії ради з питань регламенту - коли сесія скликана цією комісією, або одноразово обраний депутатами головуючий на засіданні у інших випадках визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим регламентом.

3. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні, ведення засідання доручається іншій особі.

Стаття 36. Повноваження головуючого

1. Головуючий на засіданні Ради:

а) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви у засіданнях ради;

б) виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень);

в) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

г) організовує розгляд питань;

д) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

е) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

є) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

ж) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

з) забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні;

і) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

ї) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

й) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

к) здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.

2. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.

3. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, зачитування документів, пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

 

 

 

       Підрозділ 7. Порядок надання слова

 

Стаття 37. Регламент розгляду питання

1. Розгляд питання порядку денного включає як правило: доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключного слова.

2. Для доповіді надається час тривалістю до 20 хвилин, співдоповіді - до 10 хвилин, запитання та відповіді доповідачеві - до 07 хвилин і заключного слова - 5 хвилин.

3. Для виступів в обговоренні, надається час тривалістю 5 хвилин: для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у "різному" - 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок -2 хвилини.

4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.

5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.

6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

Стаття 38. Загальний час на обговорення питання

1. Загальний час для обговорення питання на пленарному засіданні ради становить не більше години.

2. Якщо у ході обговорення з'ясується, що визначеного часу недостатньо, то рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення або зняти питання з розгляду, як непідготовлене в порядку встановленому регламентом для виключення питання з порядку денного.

Стаття 39. Надання слова

1. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі головуючому після оголошення початку розгляду питання. У заяві вказується назва депутатської групи, фракції чи постійної комісії, від якої уповноважений виступити депутат або те, що він виступає від себе особисто.

2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.

3. В окремих випадках, коли не поступило письмових заявок, а також для розгляду процедурних питань, головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженого підняттям руки.

4. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу і стенограми засідань не вносяться.

5. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

Стаття 40. Відмова від виступу

1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.

2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

 

      Підрозділ 8. Прийняття рішень

 

Стаття 41. Прийняття рішень радою

1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:

а) рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

б) доручення - рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;

в) звернення - рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

г) заяви - рішення ради, що містить в собі виявлення позиції ради з певних питань;

д) процедурного рішення - рішення, прийняте радою з процедурних питань відповідно до цього регламенту.

2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального голосування депутатів.

3. При встановленні результатів голосування до загального складу включається сільський голова, якщо він бере участь у пленарному ради, і враховується його голос.

4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

6. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

Стаття 42. Неприйнятність рішень

У ході обговорення проектів рішень, пропозицій, суб’єкти, які мають право внесення пропозицій на сесію, а також члени виконавчого комітету ради, в будь-який час можуть порушити питання про їх неприйнятність з таких причин:

- їх не відповідності Конституції України або чинним законам України;

- їх прийняття не входить до компетенції ради;

- наслідком їх прийняття буде неузгоджене з виконавчим комітетом скорочення надходжень або виникнення чи збільшення видатків місцевого бюджету.

Стаття 43. Підписання прийнятих рішень

1. Рішення ради у п'ятиденний термін з моменту його прийняття підписується головуючим на засіданні ради.

2. Рішення ради протягом терміну визначеного частиною 1 цієї статті може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням сільський голова має скликати пленарне засідання ради.

3. Рада зобов'язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути.

4. Якщо сільський голова у двотижневий термін не скликав пленарне засідання ради чи не вніс зупинене рішення на розгляд ради, а так само якщо рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності не залежно від підписання його сільським

 головою.

Стаття 44. Порядок прийняття рішення

1. Рішення ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів "ЗА" від загального складу ради за винятком випадків, зазначених у регламенті. Голосування може проводитись як за допомогою підняття рук, а у разі таємного голосування - за допомогою бюлетенів.

2. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення ради.

3. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.

4. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи ради, спрямованих на одноразове відхилення закріплених у регламенті положень, здійснюється більшістю голосів депутатів від загального складу ради;

5. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

Стаття 45. Обговорення і голосування пропозиції про відхилення (неприйнятність) документу

1. У будь-який час сільським  головою, секретарем ради або депутатом ради може бути внесена пропозиція про відхилення документа, вилучення його структурної частини. Обговорення цієї пропозиції проводиться одночасно з обговоренням зазначених питань. Пропозиція про вилучення ставиться на голосування першою.

2. Якщо питання про неприйнятність ухвали рішення підтримано більшістю присутніх депутатів, відповідний документ направляється для опрацювання суб’єкту, який вніс на сесію цей проект рішення.

3. Особа, яка внесла пропозицію про відхилення документа, вилучення його структурної частини, не пізніше наступного дня від дня голосування з цього питання надає до відділу по забезпеченню роботи ради в письмовій формі проект рішення ради про відхилення відповідного документа або вилучення його структурної частини.

4.  Після доопрацювання, з метою зняття питання про неприйнятність, текст підлягає розгляду в загальному порядку.

    Стаття 46. Поіменне голосування на пленарних засіданнях.                                                                                      

1. Перед початком кожного пленарного засідання Ради секретар проводить реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні. Реєстр передається головуючому на пленарному засідан­ні та лічильній комісії пленарного засідання.

2. За пропозицією головуючого або депутатів Ради на кожному пленарному засіданні Ради більшістю голосів депутатів Ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, персонально або списком, відкритим голо­суванням з числа депутатів Ради (окрім голови Ради та секретаря) обирається лічильна комісія пленарного засідання у кількості, як правило, трьох депутатів (голова та два члени комісії).

3. Лічильна комісія здійснює підрахунок результатів поіменного голосування депутатами по кожному з питань порядку денного та по протокольних питаннях, які розглядаються на пленарному засіданні сесії районної ради, окрім випадків таємного голосування.

4. Результати даних голосувань зазначаються в таблиці результатів поіменного голосування. Дана таблиця заповнюється та підписується головою і членами лічильної комісії на пленарному засіданні сесії сільської ради, відразу після встановлення результатів голосування та передається в секретаріат пленарного засідання сесії.

5. Лічильна комісія несе повну відповідальність за достовірність інформації зазначеної в таблиці результатів голосування.

6. У випадку, якщо в депутатів виникли зауваження щодо достовірності інформації зазначеної в таблиці результатів голосування, то вони розглядаються постійною комісією Ради з питань соціально-економічного розвитку, законності та правопорядку.

7. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

8. Рішення ради по кожному з питань порядку денного та по протокольних питаннях, які розглядаються на пленарному засіданні сесії сільської ради приймаються відкритим поіменним голосуванням шляхом підняття депутатами сільської ради їх депутатських посвідчень, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

9. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок поіменного голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

10. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його резуль­тати і прийняте рішення.

11.Рішення Ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них поіменним голосуванням проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.

Стаття 47. Таємне голосування

1. Таємне голосування проводиться за пропозицією голови і рішенням ради та у випадках, передбачених законом та регламентом (рішення сесії від 30.06.2021 №269).

2. Якщо обрано спосіб таємного голосування за допомогою бюлетенів, то радою повинна бути створена лічильна комісія, яка встановлює і доводить до відома депутатів:

а) час і місце проведення голосування;

б) порядок заповнення бюлетеня;

в) порядок організації голосування.

3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються апаратом ради за формою, запропонованою лічильною комісією і затвердженою процедурним рішенням ради.

4. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

а) отримує від апарату ради складений за алфавітним порядком список усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;

б) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування;

в) завіряє бюлетень особистими підписами та печаткою сільської  ради, бюлетені - по кількості обраних депутатів.

5. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування. 

6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії, або уповноважений на те член комісії, оголошує результати голосування.

 

      Підрозділ 9. Спеціальні процедури прийняття рішень.

 

Стаття 48. Обрання секретаря ради

1. Секретар ради обирається таємним голосуванням з числа депутатів.

2. Кандидатуру секретаря пропонує раді сільський голова.

3. Представлена кандидатура обговорюються на засіданні ради.

Стаття 49. Відкликання секретаря

1. Секретар ради може бути в будь-який час відкликаний радою.

2. Пропозиції про відкликання секретаря ради вносяться:

а) сільським головою;

б) не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

3. Проект рішення ради про відкликання секретаря готує ініціатор подання, який і виступає з доповіддю про причини подання.

4. Секретар ради має право гарантованого виступу до 15 хвилин при обговоренні подання про його відкликання.

5. Голосування за відкликання секретаря здійснюється таємним голосуванням.

6. Рішення ради про відкликання секретаря повинно містити відомості про причини відкликання.

7. Якщо рішення про відкликання з посади секретаря ради не прийняте, наступний раз подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 50. Відкликання голови постійної комісії

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою.

2. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

а) сільським головою;

б) за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії):

в) не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.

4. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання та відповідає на запитання депутатів.

5. Голосування за відкликання голови постійної комісії здійснюється таємним голосуванням, якщо не прийнято інше рішення відповідно до норм цього регламенту.

6. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

7. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 51. Обрання членів виконавчого комітету ради

1. Кандидатури членів виконавчого комітету та заступника сільського голови   вносить на розгляд ради сільський голова.

2. Внесені на розгляд ради кандидатури заступника сільського голови обговорюються у постійних комісіях, депутатських фракціях та групах, які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і за потреби роблять доповіді на пленарних засіданнях.

3. Розгляд кандидатур до складу виконавчого комітету постійними комісіями ради відбувається за участі цих кандидатур, до яких депутати можуть ставити запитання та отримувати необхідні відповіді.

4. В обговоренні кандидатур на посаду заступника сільського голови, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.

5. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.

6. Якщо запропонована сільським головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, сільський голова у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.

7. До складу виконавчого комітету сільської  ради не можуть входити депутати цієї ради окрім секретаря ради.

Стаття 52. Відкликання з посад за власним бажанням

1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено цим регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім'я сільського голови.

2. Рішення про задоволення заяви вважається прийнятим з моменту оголошення цієї заяви особою, що її подала на пленарному засіданні ради, при цьому голосування не проводиться.

3. В інших випадках, коли особа не може сама оголосити заяву на засіданні ради, голосування про відкликання особи з посади за її заявою є обов'язковим.

 

      Підрозділ 10. Оприлюднення рішень ради

 

Стаття 53. Набрання чинності рішень ради

1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

2. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніше як у 20-денний термін з дня їх прийняття.

3. Інші рішення ради набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено інший строк введення цих рішень в дію.

4. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом, секретар ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого опублікування прийнятого тексту рішення.

 

Стаття 54. Оприлюднення рішень ради

1. Всі прийняті радою рішення в одному примірникові підшиваються в спеціальну книгу прийнятих радою рішень, яка зберігається в апараті ради.

2. Кожен має право ознайомитися з рішенням ради або отримати копію будь-якого рішення ради за вмотивованим офіційним запитом .

 

     Підрозділ 11. Дисципліна та етика пленарних засідань

 

Стаття 55. Дотримання регламенту виступів

1. На засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може припинити його виступ.

3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до аудіо запису та протоколу засідання.

4. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування, в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.

Стаття 56. Дотримання дисципліни в залі засідань

1. Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада може запропонувати депутату залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого.

3. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.

4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

5. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв’язку з обставинами, зазначеними у ч. 1 цієї статті, рада збирається у наступний день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.

Стаття 57. Відсутність депутата на засіданнях ради

1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата з зазначених та інших підстав раду повідомляє секретар ради.

3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв’язку з хворобою, доглядом за дитиною та іншими обставинами, коли згідно з законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.

4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.

5. Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим.

 

    Підрозділ 12. Протокол засідання

 

Стаття 58. Протокол засідання ради

1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює посадова особа секретаріату (апарату) ради. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.

2. У протоколі засідання ради зазначаються:

а) назва ради, порядковий номер сесії, дата, час і місце проведення засідання,

б) кількість присутніх на засіданні депутатів,

в) винесені на розгляд питання порядку денного,

г) прізвища головуючого на засіданні і промовців;

д) всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування..

3. До протоколу засідання ради додатково включаються:

а) дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

б) результати поіменного голосування;

в) прийняті рішення;

г) повні результати голосування;

д) тексти оголошених і не оголошених виступів депутатів;

е) окремі думки депутатів та їх груп щодо прийнятих радою рішень;

є) доповіді та співдоповіді по основним питанням порядку денного;

ж) протоколи тимчасової комісії;

з) бюлетені таємного голосування;

і) список запрошених на сесію;

ї) список відсутніх депутатів;

й) письмові пропозиції та зауваження депутатів;

к) реєстр звернень громадян до ради під час сесії та інше.

Стаття 59. Зберігання протоколів

1. Протокол засідання ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.

2. Протоколи засідань зберігаються протягом усього скликання ради у сільській раді   і передаються до архіву згідно законодавства України.

3. Протокол закритого засідання зберігається у порядку встановленому для документів з обмеженим доступом.

4. Депутати забезпечуються витягами з протоколу за їх особистими вмотивованими заявами до секретаря ради.

5. Протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.

6. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

 

 

 

 Секретар   сільської ради                                            Наталія БОЙКО                                                    


https://rada.info/upload/users_files/04386166/bd3b03fcba10694153c976373496e717.doc

                                                                                                         

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь