Деражненська громада
Рівненський район, Рівненська область

Комісія з питань захисту прав дитини

 

УКРАЇНА

ДЕРАЖНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОСТОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 28 квітня 2021 року

 

 № 54 

 

 

Про  затвердження положення про

комісію з питань захисту

прав дитини при виконавчому комітеті

Деражненської сільської  ради

 

Відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», виконавчий комітет сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому  комітеті Деражненської сільської ради, що додається .

2. Затвердити персональний склад Комісії з питань захисту прав дитини при  виконавчому комітеті Деражненської сільської ради, що додається .

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Деражненської сільської ради від 23 липня 2020 року №60 «Про утворення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Деражненської сільської ради».

       4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у справах дітей Деражненської сільської ради Ольгу ДУБІНЧУК.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                      Олександр ЛУКАШЕЦЬ

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                 Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Деражненської сільської ради

від 28 квітня 2021 року № 54

Положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Деражненської сільської  ради

            1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є  органом, що утворюється головою  виконавчого органу Деражненської  сільської ради.

 

            2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про освіту", "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

          3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

          4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, членами міждисциплінарної команди із числа органів державної влади та органів місцевого самоврядування,зокрема служби у справах дітей, закладу охорони здоров’я, структурного підрозділу Деражненської сільської ради з питань освіти, упорноважених підрозділів органів Національної поліції, виконавчого органу сільської ради з питань соціального захисту населення(далі- уповноважені суб’єкти), контролює виконання уповноваженими суб’єктами заходів цього плану відповідно до їх компетенції, забезпечує його перегляд та коригування;

4.2. Розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

- реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

- надання дозволу бабусі, дідусю, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

- позбавлення та поновлення батьківських прав;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

- участь одного з батьків у вихованні дитини;

- побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- встановлення і припинення опіки, піклування;

- утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників;

- збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами,

  піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

- інші питання, пов'язані із захистом прав дітей.

4.3. Розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, діти з якої влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків, та:

- приймає рішення про взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу);

- направляє у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до суб’єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми.

4.4. Розглядає питання щодо обгрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування) та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі – інтернаті.

Під час прийняття рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступеня враховується думка дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

        

        5. Комісія має право:

 

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

5.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5.3. Утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія.

5.4. Залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою).

           6. Комісію очолює  голова виконавчого органу Деражненської сільської ради.

            Організація діяльності комісії забезпечується службою у справах дітей Деражненської сільської ради.

           7. До складу комісії на громадських засадах входять працівники служби у справах дітей, закладу охорони здоров’я; структурних підрозділів Деражненської сільської ради ;  дільничий інспектор Костопільського  відділу поліції, також начальник служби у справах дітей  сільської ради, який виконує обов'язки секретаря комісії.

  

           8. Персональний склад комісії та зміни до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету сільської ради.

Голова Комісії має заступника, який у разі відсутності голови Комісії з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо) проводить планові та позапланові засідання, з правом підпису відповідних протоколів засідань Комісії.

8.1. Секретар Комісії - відповідно до покладених на нього обов'язків:

8.1.1. Приймає від суб'єктів соціальної роботи матеріали та готує їх для розгляду на засіданні Комісії.

8.1.2. Формує порядок денний засідань Комісії.

8.1.3. Веде протоколи засідань Комісії.

8.1.4. Підписує Протоколи та витяги з протоколів Комісії.

8.2. У разі тимчасової відсутності секретаря Комісії виконання його обов'язків покладається на іншого члена Комісії.

 

         9. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на місяць.

        Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

      До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

 

       10.  Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклувальника для прийняття відповідального рішення або підготовки висновку для подання його до суду.

         11. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

        12. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

 

       13. Голова і члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

       14. Внесення будь-яких змін та доповнень до цього Положення чи його скасування здійснюється у тому ж порядку, що і затвердження цього Положення.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  сільської ради                                                  Наталія БОЙКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішенням виконавчого комітету Деражненської сільської ради  від 28 квітня 2021 року №54

 

  

 

Склад комісії  з питань захисту прав дитини

при виконавчому комітеті Деражненської сільської ради

 

Голова комісії – Лукашець Олександр Миколайович, сільський голова;

Застурник голови комісії – Мокляк Володимир Васильович , заступник сільського голови;

Секретар комісії – Дубінчук Ольга Володимирівна , начальник служби у справах дітей Деражненської сільської ради;

Члени комісії:

Романюк Микола Андрійович - начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Деражненської сільської ради;

Білоус Олена Вікторівна - головний лікар КНП  «Деражненська районна лікарня» Деражненської сільської ради ;

Мосійчук Валентина Миколаївна –в.о. начальника відділу соціального захисту населення Деражненської сільської ради.

Мосійчук Микола Степанович - староста  Постійненського старостинського округу.

Кравчук Василь Вікторович  - староста  Дюксинського старостинського округу.

Кривчук Віктор Олександрович – дільничний офіцер поліції сільської ради.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                             Наталія БОЙКО

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь